Redakcja 2020

Regulamin konkursu #książkazautografem

Którą z książek Jerzego Pilcha cenisz najbardziej? Dlaczego? Odpowiedz na pytanie i zdobądź książkę „Widok z mojego boksu” z autografem autora.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, KRS 0000064794, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu Facebook na profilu: https://www.facebook.com/miesiecznik.znak/ oraz Instagram na profilu: https://www.instagram.com/miesiecznik_znak/?hl=pl

3. Konkurs organizowany jest w celu promocji książki pt: „Widok z mojego boksu”.

4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani współorganizowany przez serwisy Facebook czy Instagram. Tym samym wskazane serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za realizację konkursu.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych z wyłączeniem pracowników oraz osób pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

1. Aby wziąć udział w konkursie, każdy uczestnik powinien wykonać Zadanie konkursowe polegające na: Opisaniu pod postem konkursowym na Facebooku (na profilu:

https://www.facebook.com/miesiecznik.znak/) oraz na stories na Instagramie (na profilu: https://www.instagram.com/miesiecznik_znak/?hl=pl) odpowiedzi na pytanie:

Którą z książek Jerzego Pilcha cenisz najbardziej? Dlaczego? Uzasadnij w maksymalnie trzech zdaniach. Zwyciężą odpowiedzi najciekawsze oraz dobrze uzasadnione. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapis na newsletter miesięcznika Znak lub bycie aktywnym subskrybentem naszego newslettera oraz udostępnienie posta konkursowego (na Instagramie oznaczenie miesięcznika ZNAK na Instastory).

2. Zadanie konkursowe można zgłaszać w okresie od dnia 05.06.2020 do 14.06.2020 roku do godz. 23.59.

3. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno Zadanie konkursowe.

4. Pod uwagę będą brane odpowiedzi pozostawione pod postem konkursowym na 2 profilach:

https://www.facebook.com/miesiecznik.znak/;

https://www.instagram.com/miesiecznik_znak/?hl=pl

5. Zadania konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 17.06.2020

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury wyłonione przez Organizatora, w skład którego wejdzie redaktor Miesięcznika Znak Ewelina Śliwa, redaktor Miesięcznika Znak Edyta Zielińska, redaktor Miesięcznika Znak Michał Jędrzejek oraz redaktor Miesięcznika Znak Ilona Klimek.

3. Jury przy ocenie Zadania konkursowego będzie brało pod uwagę: oryginalność wyboru książki oraz styl wypowiedzi i ciekawe uzasadnienie.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na profilu Organizatora: https://www.facebook.com/miesiecznik.znak/;

https://www.instagram.com/miesiecznik_znak/?hl=pl.

4. Nagrodzone osoby przesyłają Organizatorowi na adres sliwa@znak.com.pl skan lub dobrej jakości fotografię wypełnionego i podpisanego formularza dla zwycięzców stanowiącego załącznik do Regulaminu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. W tytule maila należy podać nazwę konkursu. Niewysłanie formularza, lub wysłanie formularza nieuzupełnionego w całości uniemożliwia Organizatorowi wysyłkę nagrody. Jeśli Organizator nie otrzyma skanu/fotografii formularza lub będzie on zawierać braki, Organizator może przyznać nagrodę innemu uczestnikowi.

§ 5. NAGRODY

1. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

3 równorzędne nagrody: książki Jerzego Pilcha „Widok z mojego boksu”, wartość: 39,9 brutto

2. Poza nagrodami rzeczowymi Organizator przyzna nagrodzonym Uczestnikom nagrodę pieniężną, którą odprowadzi w poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygrania nagrody przez Uczestnika. Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie Uczestnikowi i wynosi: 5 zł

3. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres wskazany w formularzu dla zwycięzców.

4. W razie nieodebrania nagrody przez uczestnika jury konkursowe może przyznać tę nagrodę innemu uczestnikowi spełniającemu warunki niniejszego regulaminu.

§ 6. LICENCJA

1. Z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Zadania konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie oraz zwielokrotnianie Zadania konkursowego jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową, drukarską i reprograficzną oraz sporządzanie egzemplarzy na wszelkich znanych nośnikach;

b) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, w całości lub we fragmentach, za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity, udostępnianie w telewizji interaktywnej, cyfrowej, a także publicznego udostępniania Zadania konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym odpłatne i nieodpłatne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych;

c) wykonywanie zależnego prawa autorskiego tj. opracowania Zadania konkursowego.

2. W zakresie wskazanych pól eksploatacyjnych Organizator może korzystać z Zadania konkursowego w całości lub we fragmentach, a także w celach promocyjnych i reklamowych.

3. Uczestnik zezwala Organizatorowi na udzielanie sublicencji na korzystanie z Zadania konkursowego w zakresie określonym powyżej.

4. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.

5. Wysyłając Zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza i potwierdza, że jest on jego wyłącznym twórcą oraz przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe. Uczestnik oświadcza również, że uzyskał zgodę osób, których wizerunki zostały utrwalone w Zadaniu konkursowym, na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku.

6. Uczestnik może bez ograniczeń korzystać z Zadania konkursowego.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Uczestników będą przetwarzane w celach: przeprowadzenia Konkursu, w tym przyjmowania zgłoszeń, rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia wyników w sposób określony w regulaminie, wydania nagród i rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń lub obrony praw administratora.

2. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci wykonania swoich zobowiązań wynikających z organizacji konkursu oraz ochrony swoich praw.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom działającym na zlecenie administratora: w zakresie usług księgowych, usług agencji marketingowych, usług kurierskich/pocztowych.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 1) 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu (dane osobowe Uczestników); 2) przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu lub przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z wydania nagrody (w zależności które zdarzenie nastąpi później) , przy czym po zakończeniu Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw (dane osobowe nagrodzonych Uczestników).

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczestnikom przysługuje sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

6. Uczestnik może realizować swoje prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@znak.com.pl.

7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przekazanie zwycięzcom nagród i realizację obowiązków podatkowych.

9. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iodo@znak.com.pl

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania Zadań konkursowych, w szczególności za problemy z łączem internetowym.

2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika, który wykonując zadania konkursowe narusza prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, wpływa w sposób nieuczciwy na wynik Konkursu albo postępuje w sposób sprzeczny z regulaminem.

3. Organizator może przedłużyć termin nadsyłania Zadań konkursowych.

Załącznik nr 1

FORMULARZ DLA ZWYCIĘZCÓWFormularz PILCH