fbpx
Redakcja 2020

Regulamin akcji promocyjnej „Zgadnij temat”

Akcja specjalna przeznaczona dla członków grupy na Facebooku Wokół „Znaku” .

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, KRS 0000064794, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu Facebook na profilu: https://www.facebook.com/groups/2590966911191756/?ref=pages_groups_card&source_id=155015634424

3. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani współorganizowany przez serwis Facebook. Tym samym wskazany serwis nie ponosi odpowiedzialności za realizację konkursu.

4. Konkurs na celu promocję działalności wydawniczej Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych z wyłączeniem pracowników oraz osób pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

1. Aby wziąć udział w konkursie, każdy uczestnik powinien wykonać Zadanie konkursowe polegające na:

ustaleniu na podstawie okładki Miesięcznika ZNAK pozbawianej napisów tematu tego numeru i umieszczenie swojej odpowiedzi pod postem zawierającym wskazaną okładkę.

2. Zadanie konkursowe można zgłaszać w okresie od dnia od 25.11 do 29.11.2020 roku do godz. 23.59.

3. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno Zadanie konkursowe.

4. Zadania konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Konkurs wygrywa osoba, która pierwsza prawidłowo wykona zadanie konkursowe.

2. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na profilu Organizatora z odznaczeniem zwycięzcy.

3. Zwycięzca przesyła organizatorowi dane niezbędne do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres) za pośrednictwem komunikatora Messenger lub w inny sposób ustalony z Organizatorem. Niewysłanie danych w ciągu 10 dni oznacza rezygnację z przyznanej nagrody. W takim przypadku Organizator może przyznać nagrodę kolejnemu uczestnikowi, który wykonał prawidłowo zadanie konkursowe.

§ 5. NAGRODY

1. Zwycięzca konkursu otrzyma numer Miesięcznika ZNAK, którego temat udało mu się ustalić.

2. Nagroda zostanie przesłana za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres wskazany w formularzu dla zwycięzców.

3. Nagroda ma wartość niższą niż 200 zł z tego powodu podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator może wykluczyć z Konkursu uczestnika, który wykonując zadania konkursowe narusza prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, wpływa w sposób nieuczciwy na wynik Konkursu albo postępuje w sposób sprzeczny z regulaminem.

2. Organizator może przedłużyć termin nadsyłania Zadań konkursowych.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik_1 do Regulaminu.

Chcesz przeczytać artykuł do końca?

Zaloguj się, jeden tekst w miesiącu dostępny bezpłatnie.

Zaloguj się