Michał Przeperski wrzesień 2017

Mozaika metamorfoz (Recenzja książki Przesilenie. Nowa kultura polityczna pod red. Jacka Kołtana)

Przesilenie to próba uchwycenia zachodzących na naszych oczach zmian społecznych, ekonomicz­nych i ideowych. Punkt wyjścia stanowią Gdań­skie Wykłady Solidarności organizowane od kilku lat przez ECS.

Artykuł z numeru

Wiara bez uprzedzeń. Homoseksualność a Kościół

Wiara bez uprzedzeń. Homoseksualność a Kościół

Ich gośćmi byli wybitni intelektu­aliści z Polski i zagranicy, toteż wśród autorów znajdziemy takie tuzy jak Ulrich Beck, Alain Touraine, Jeffrey C. Goldfarb, a także Ireneusz Krzemiński czy Jadwiga Staniszkis.

Stosunkowo najmniej odkrywcze okazują się eseje poświęcone „kulturze współbycia”: prze­strzeniom dialogu i tworzeniu tożsamości.

Może to zresztą znak czasów? Pasjonujące są natomiast analizy sposobów politycznej mobi­lizacji odnoszące się m.in. do doświadczenia Arabskiej Wiosny czy Euromajdanu. Niezwykle cenne wydają się też próby ulokowania naszych własnych przeżyć na mapie metamorfoz o ogól­noświatowej skali. Czy polska transformacja zawiodła? Jaka jest dziś społeczna rola Kościoła? Czy mamy szansę poradzić sobie z wszechogar­niającym lękiem o przyszłość? To pytania, przed którymi nie można się uchylić.

Osiemnaście tekstów siłą rzeczy nie tworzy spójnej narracji, lecz raczej mozaikę różnych, nie­kiedy wykluczających się, interpretacji. Wszystkie zamieszczone w książce analizy łączy jednak wspólny cel: konsekwentna konfrontacja z wyła­niającymi się problemami współczesności. Gdy jedne z diagnoz okazały się trafne (porywający tekst Becka!), to inne zdążyły się już zdezaktuali­zować pod wpływem bieżących wydarzeń (roz­ważania Ryszarda Bugaja nt. zatrudnienia). Taki jednak nieuchronny los analiz przedstawianych na gorąco. W niczym nie zmienia to faktu, że otrzy­maliśmy do rąk znakomite źródło inspiracji – po Nową kulturę polityczną po prostu trzeba sięgnąć.

Przesilenie. Nowa kultura polityczna

red. Jacek Kołtan

Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2016, s. 500

Kup numer